ÄNDAMÅL

Fonden afser att blifva en hjälp för manliga och kvinliga medlemmar af slägterna von Beetzen och von Essen, men kunna äfven efterkommande af min systrar Naema Sofia von Essen och Tyra Östman och i händelse mina systerdöttrar Britta och Tyra von Essen gifta sig deras efterkommande blifva delaktiga af fonden. De af släkten von Beetzen, som kunna erhålla hjälp från fonden skola härstamma från min stamfar Christoffer von Beetzens / f. 1671 d. 1746 / söner Johan Henrik f. 1695 d. 1759 och Carl Joakim f. 1698 d. 1774 och skall den yngre grenen, som jag själf härstammar från hafva företräde före den äldre, och af den yngre grenen de som härstammar från min farfader Johan Gustaf von Beetzens bröder enligt slägtregistret, i den von Essenska slägten de, som härstamma från Majoren vid Norrb. Regemente Carl von Essen i rätt nedstigande led. Fonden får icke röras förr än den i räntor afkastar Kronor 10.000:- /Tio tusen/ då hälften årligen skall tilläggas fonden och de öfriga utdelas i stipendier och pensioner. Stipendier å högst Kronor 1.000:- /ett tusen/ utdelas till medlemmar af fonden för sjukdom, studier och utbildning i yrkesgrenar och pensioner för mindre bemedlade eller sådana, som råkat i oförvållad fattigdom. Pensionerna utgå med Kronor 2.000:- /två tusen/. På grund af penningvärdets fall kunna dessa stipendier och pensioner ökas genom bestämmelse af fondens förvaltare, så att dessa bibehållas vid den angifna storleken. Slägterna von Beetzen och von Essen i nu nämnd ordning skola hafva företrädesrätt, och de som välja officerens yrke företrädesrätt framför andra. Skulle de slägter utdö, som äro berättigade till fonden eller medlemmar blifva så få, att stipendier och pensioner blifva obukade äger officerare, underofficerare och änkor efter officerare och underofficerare vid Norrbottens Regemente uppbära stipendier och pensioner. Skulle Norrbottens Regemente upphöra får stipendier och pensioner utdelas till officerare, underofficerare och änkor inom armén med företrädesrätt för Bohusläns Regemente.—För övrigt är min önskan, att då fondens förvaltare finner fonden hafva ökats i tillräcklig grad, förvaltaren skall inköpa en villa på lämpligt ställe att blifva ett ålderdomshem för dem, som äro medlemmar af fonden och skall i denna villa samlas bohag och saker, som tillhört aflidna medlemmar af slägten von Beetzen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen kapten J.G. von Beetzens testamentsfond
Organisationsnummer:102015-9453
Adress:
  • SEB Wealth Management Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS