ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skola bildas så många stipendier á (300:-) trehundra kronor varje, som kunna ur avkastningen utgå. Uppstående överskott, som icke räcker till helt stipendium, lägges till kapitalet.Det första stipendium, som kan utgå, skall tilldelas här ovan nämnda — att av henne årligen uppbäras så länge hon lever, och detta oberoende av alla andra härefter om stipendierna givna bestämmelser.Övriga stipendier utdelas av Läroverksstyrelsen, som äger att till stipendiater, utan avseende på ämnen, utse elever vid Kungl. Musikkonservatorium, vilka verkligen gjort sig förtjänta därav icke allenast genom begåvning, flit och framsteg i musikaliska studier utan även genom en hedrande vandel, och anhåller jag särskilt, att Läroverksstyrelsen måtte noga tillse, att ifrågavarnade medel bliva använda just i detta syfte för vilket de givas, nämligen till understöd och uppmuntran av verkliga och gedigna framsteg på musikens område. Stipendium skall utbetalas kvartalsvis, varje den 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december, samt må av samma elev innehas i högst tre år och i alla fall icke längre än stipendiat kvarstår som elev vid Konservatoriet.Om någon till stipendiums erhållande lämplig elev vid ett eller annat tillfälle icke skulle finnas, skall motsvarande del av årsavkastningen överlämnas till Stipendiekassan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Julius Günthers och Eugénie Claesons stipendiefond
Organisationsnummer:802477-6752
Adress:
  • Kungliga Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-407 18 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS