ÄNDAMÅL

1. Fonden upprättas till förmån för inom Nås socken födda och boende, mindre bemedlade personer.3. Fonden skall uppdelas i två delar, en om femtusen (5000:-) kronor och en om tiotusen (10 000:-) kronor.4. Avkastningen av den förra delen skall till särskilt behövande årligen utdelas såsom julgåvor i lika stora poster om minst tjugofem (25:-) kronor och skola personer i Lindesnäs och Håvberget i första hand ihågkommas.5. Församlingen åtager sig att för all framtid väl vårda Anders Petterssons å Nås kyrkogård belägna familjegrav nr 28, varest min moster Sara Kristina Pettersson har sitt vilorum, samt att därvid tillse, att å graven finnes häck, kulle och sand.Därest församlingen finner så erforderligt, äger den att av den i punkt 4 härovan omnämnda avkastning såsom ersättning för gravens vård gottskriva sig ett belopp av högst 50:- kronor per år.6. Den till tiotusen (10 000:-) kronor uppgående delen av fonden ska förvaltas på så sätt, att avkastningen år från år lägges till kapitalet till dess att denna del av fonden uppgår till sjuttiotusen (70 000:-) kronor.Därefter skall ett belopp av tjugotusen (20 000:-) kronor överflyttas till den till femtusen (5 000:-) kronor uppgående delen av fonden avkastningen av tjugofemtusen (25 000:-) kronor utdelas såsom julgåvor i enlighet med de i punkt 4 här ovan gjorda bestämmelser.7. Sedan fonden stigit till ett belopp av sjuttiofemtusen (75 000:-) kronor, skall avkastningen av den till femtiotusen (50 000:-) kronor uppgående delen av fonden varje år fördelas av skolrådet som studiehjälp åt framåtsträvande, begåvade samt för de praktiska yrkena eller bildande konsterna intresserade unga män och kvinnor från Nås församling, vilka äro i sämre ekonomisk ställning och hava svårt att anskaffa för studieändamål tillräckliga medel.Uppdelningen får icke ske i flera poster än att erhållna belopp, bliva till verklig hjälp och kan samma person åtnjuta studiehjälp under flera, dock högst fem (5) år.Stipendierna få icke utdelas så, att de i någon form komma att tjäna agitatoriskt syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johanna och Johan August Johanssons Minne
Organisationsnummer:802426-5053
Adress:
  • Järna med Nås och Äppelbo församling
  • Strandvägen 1
  • 786 92 DALA-JÄRNA
Telefonnummer:0281-204 58
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:159 625 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS