ÄNDAMÅL

Under min återstående livstid uppbär jag själv avkastningen av fondens medel.Efter min död tillfaller avkastningen dåvarande innehavaren av Jacobsbergs fideikommiss i Björlunda socken. Efter dennes död inträder näste fideikommissinnehavare i hans rätt till avkastningen o.s.v.Avkastningen skall av fideikommissinnehavaren användas till gårdens skötsel, dess jordbruks främjande och upphjälpande genom förbätrad kultur och uppodling, uppförande av välbehövliga byggnader och anläggningar, anskaffande av erforderliga redskap o.s.v.Därest nämnda utgifter icke komma att bliva jämt fördelade, äger fideikommissinnehavaren att använda ett åra besparad avkastning ett följande år. Skulle Jacobsbergs gård till angiven storlek komma att icke inneha vas av manlig medlem av släkten Wattrang, skall fondens avkastning nyttjas till släkten Wattrangs allmänna bästa. Ur densamma skall utgå understöd åt behövande medlemmar av släkten samt stipendier till släktmedlemmar för deras uppfostran och utbildning, dock endast för så vitt dessa äro svenska medborgare. Skulle till understöd berättigade släktmedlemmar vara ur behovs- och förtjänstsynpunkt lika berättigade, skall företrädet mellan dem bestämmas så, att släkting till mig i närmare led har företräd framför släktning i fjämare led.Därest släkten Wattrang skulle utslockna, bliva äkta avkomlingar av efter år 1868 födda kviinnliga släktmedlemmar berättigade till understöd ur fondens avkastning enligt ovan angivna grunder.Skulle åter så inträffa, att ingen enligt ovan givna föreskrifter till understöd ur fonden berättigad mera finnes, skall fondens avkastning användas till understöd åt mindre bemedlade, inom Björlunda socken i Södermanlands län boende skötsamma personer, därvid företräde bör lämnas dem bo eller äro födda å Jacobsbergs gård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jacobsbergsfonden
Organisationsnummer:802012-2530
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS