ÄNDAMÅL

Till Umeå Stad, att förvaltas af Stadsfullmäktige derstädes eller den in­stitution, som kan komma att sättas i deras ställe, förärar och gifver jag, me­delst detta gåfvobref, med varm hand, uti depositionsbevis, som, af Westerbot­tens Enskilda Bank utfärdade, äro af Banken uppsagda och till betalning för­falla den 30 nästkommande juni, ett belopp af femtiotusen (50,000) kronor, hvilka äro å depositionsbevisen af mig på Umeå stad transporterade, att upp­bäras nyssnämnda dag; och får detta belopp icke förskingras eller förminskas, utan skall detsamma för all framtid utgöra en stående fond, dock under följan­de vilkor och förbehåll: 1 Enär Umeå Stads kyrkoförsamling blir nödsakad att upptaga ett stör­re lån för uppförandet af ny kyrka i stället för den under sistliden julafton ner­brunna, ega Stadsfullmäktige att till Stadskyrkoförsamlingen utlåna ofvannämn­da kapitalbelopp, med befrielse för Stadskyrkoforsamlingen att å samma kapital erlägga någon ränta, men med skyldighet för Stadskyrkoförsamlingen att ge­nast efter lånets erhållande å kapitalet årligen afbetala tvåtusen kronor, hvilka, derest de ej på annat sätt kunna inflyta, skola årligen debiteras på och erläggas af Stadskyrkoförsamlingens å kyrkostämma röstberättigade invånare, enligt lagligen stadgad grund, och får räntan å kapitalafbetalningarne för hvarje år, under en tid af tjugufom år, äfven användas till kyrkobyggnaden eller afbetalning af kyrkans skuld för densamma. 2 Sedan omförmälda lån blifvit af Stadskyrkoförsamlingen till Stads­fullmäktige eller den institution, som kan komma att sättas i deras ställe, åter­betalt, ega Stadsfullmäktige eller den institution, som kan komma att sättas i de­ras ställe, att donationsfonden antingen insätta på depositionsräkning uti sä­ker bankinrättning eller ock utlåna densamma mot fullgod säkerhet; hvarefter Stadsfullmäktige eller den institution, som kan komma att sättas i deras ställe, äro berättigade att endast anslå räntan å densamma till för staden allmännytti­ga företag eller inrättningar, enligt deras egna bestämmelser. Umeå den 18 januari 1888. JOH. GUST. ROTHOFF.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J G Rothoffs donationsfond
Organisationsnummer:894001-7984
Adress:
  • Umeå kommun
  • 901 84 Umeå
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:187 222 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS