ÄNDAMÅL

Fondens afkastning skall läggas till kapitalet till dess densamma härigenom, eller genom från annat håll tillskjutna medel, nått en sådan storlek att den årliga afkastningen uppgår till 4,000 kronor om året. Härefter skall årligen en åttondel af afkastningen läggas till kapitalet och med återstoden förfaras på följande sätt.Hvart annat år, räknat från och med året efter det, då fonden uppnått ofvan angifna storlek, skall af den sammanlagda diponibla afkastningen för två år kronor 7,000 ställas till den matematisknaturvetenskapliga afdelningens förfogande att användas för tillgodoseende af någon utanför de alldagliga behofven liggande ändamål inom afdelningens intressesfär.I början av december ofvan angifna år skall afdelningen sammantäda för att besluta i ärendet.Härvid skall iakttagas, att hela det disponibla beloppet skall odeladt komma ett enda ämne till godo, och bör i främsta rummet komma i åtanke sådant ämne, hvilkets företrädare gjort sig känd för sin förmåga att väcka sina lärjungars intresse för vetenskaplig forskning, oafsett om detta intresse tagit sig uttryck i vetenskaplig produktion eller i djupgående studier. Intet hinder förefinnes, för att afdelningen må vid flera på hvarandra följande utdelningstillfällen tillgodose ett och samma ämnes behof, därest afdelningen finner detta påkalladt med hänsyn till den vetenskapliga forkningen eller undervisningen inom ämnet i fråga.Därest afdelningen så enhälligt beslutar, må hela den ofvannämnda dipsonibla afkastningen tilldelas såsom understöd åt någon af afdelningens medlemmar, som däraf är i behof, och som genom sin verksamhet såsom forskare däraf gjort sig synnerligen förtjänt. Sådant beslut må dock icke fattas mer än en gång under hvarje10-årsperiod, såatt 10 år måste hafva förflutit från det att sådant understöd utdelats, innan afdelningen har möjlighet att ånyo använda fondens afkastning såsom understöd åt någon af dess medlemmar.Den del af afkastningen, som öfverstiger 4,000 kronor om året,skall årligen afsättas till en i samband med hufvudfonden förvaltad särskild fond för beredande av docentstipendier inom den matematisk-naturvetenskapliga afdelningen, enligt bestämmelser som på förslag af afdelningen styrelsen äger i sinom tid att fastställa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ivar Bendixsons Fond
Organisationsnummer:802000-2922
Adress:
  • Ekonomiavd/Sveaplan
  • Stockholms universitet
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS