ÄNDAMÅL

Räntan å fonden skall, efter afräkning af förvaltningsomkostnader, hvilka dock ej få öfverstiga en half procent af kapitalet, hvarje år utgå i ett stipendium och utbetalas af nationens kamrerare med halfva beloppet vid slutet af hvarje termin. Den, som skall komma i åtnjutande af stipendiet, bör tillhöra Norrlands Studerande Nation och vara i behof af understöd samt känd för flit och godt uppförande, med företräde för den som ingifver de bästa förhoppningar om vidare framsteg i det fack-studium, som kan anses mest sakna uppmuntran genom nationsstipendier. Ej må stipendiet tilldelas student, som under mer än fyra år tillhört universitetet eller jämte annat stipendium inom nationen innehafvas. Stipendiat åtnjuter stipendiet i tre år, om han derunder är mer än hälften af hvarje läsetermin vid Akademien närvarande och icke visar sig oförtjent af stipendiets bibehållande. Skulle stipendiet under någon termin af en eller annan anledning såsom stipendiats dödsfall eller brist på sökande, icke komma att utdelas, afsätts det sålunda inbesparade beloppet till en särskild grundfond, afsedd att genom förräntning dels kunna förstärka det redan befintliga stipediikapitalet, ifall genom penningvärdets sjunkande det utgående stipendiets verkliga värde blir mindre än det ursprungligen varit, dels kunna bilda nya kapital för åstadkommande af nya stipendier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hulda Göthilda Melanie Axlings stipendiefond
Organisationsnummer:802480-3283
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS