ÄNDAMÅL

Ändamål enligt gåfvobref af den 16 april 1902 ” räntan samlas under fem /5/ på hvarandra följande år, hvarefter Stadsfullmäktige besluta om den sålunda samlade räntas användande för något för staden Carlstad gagneligt och behjertansvärdt ändamål, som icke genom kommunalmedlemmarnas beskattning lämpligen kan tillgodoses. Sedan räntan för en femårsperiod blifvit använd, samlas räntan under ytterligare fem /5/ år och så vidare för att användas på sätt jag föreskrivit; egande Herrar Stadsfullmäktige, om de så finna lämpligt, att bespara räntan för flera femårsperioder för något större behjertansvärdt ändamål, hvarvid dock iakttages, att beslut skola vid hvarje femårsperiods slut fattas om det ändamål, hvarför medlen afsättas.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hj Lagerlöfs donationsfond
Organisationsnummer:873200-0859
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 024 756 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS