ÄNDAMÅL

Afkastningen af legatets kapital skall användas till 1:o De i §§ 2 och 11 onmämnda arfvoden jemte andra möjligen uppkommaande förvaltningskostnader; 2:o Kostnaden för underhållet av min familjs grafvar i Riga, Stockholm och Meran; 3:o De understöd, som dels enligt § 14 beviljats åt familjemedlemmar dels ock på grund af nedanintagna öfvergående stadgande skola tillsvidare utgå; 4:o Anslag till välgörande ändamål; och 5:o Kapitalets förökande. Det i 4:de punkten omförmälda anslag utgår årligen med tjugu procent af näst föregående års ränteinkomst, dock efter afdrag af de understöd, som enligt nedanintagna öfvergående stadgande utgå till Hernmarckska familjen icke hörande personer; och skall på sätt familjeförsamlingen för hvarje år bestämmer, detta anslag tillfalla någon i Stockholm varande välgörenhets-eller sjukvårdsinrättning eller någon förening, som har till uppgift att bispringa värnlösa, fattiga eller nödställda personer. För det ändamål som afses i ofvanstående 5:te punkt, skallovillkorligen för hvarje år minst en tiondel af den efter afdrag af förvaltningskostnaderna belöpande årliga nettoafkastningen läggas till kapitalet. Understöd ur detta legat kunna endast mina och min kära hustrus, Natalie Henrietta född Poortens, avkomlingar erhålla, dock såväl på manliga som kvinnliga linjen och oberoende av deras vistelseort. Den som är eller varit gift med en sådan avkomling, är med denna i förevarande avseende lika berättigad, men denna rätt upphör vid ingående av nytt äktenskap eller när skillnad i äktenskapet med avkomling äger rum. Adopterade barn räknas som avkomlingar. Barn födda utom äktenskapet och barn, som make till avkomling haft i föregående gifte, skola icke anses som avkomlingar. Oeftergiftligt villkor för hvarje understöd vare, att den hjelpsökande är i behof deraf och fört en hedrande vandel. Mina efterkommande skola, i det de se hän på denna stiftelse, icke förledas till lättsinne, utan manas att ihågkomma osäkerheten af jordiska egodelar och förpliglelsen att föra ett arbetsamt och förnuftigt lefverne. Understöden utgå i följd häraf företrädesvis till ålderdomssvaga och sjuka, äfvensom till enkor samt fader- och moderlösa barn, till de sistnämnde särskilt i och för deras uppfostran samt moraliska och intellektuella utbildning; lika som det öfverensstämmer med stiftelsens anda, att i möjligaste måtto lemna hjelp åt obemedlade unga familjemedlemmar under deras studietid och till deras utstyrsel vid äktenskaps ingående. I händelse mina efterkommande i Sverige dö ut eller flytta från riket, skall därest mer än hälften av samtliga till myndig ålder komna familjemedlemmar hos administrationen skriftligen göra framställning om, att förvaltningen av legatet skall förläggas till någon ort utom Sverige, frågan därom behandlas av allmänna familjeförsamlingen å en för ändamålet särskilt utlyst extra sammankomst. Beslutar allmänna familjeförsamlingen med sådan röstövervikt, som i § 18 oförmält är, att förvaltningen skall till viss ort utomSverige överflyttas, gånge det beslut i verkställighet. Vinnes ej sådan röstpluralitet anses förslaget för den gången hava föfallit. Varder till – – – verkan förfallet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hernmarcks Familjelegat
Organisationsnummer:802001-4281
Adress:
  • Wallenberg
  • Odengatan 19
  • 114 24 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-238308
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS