ÄNDAMÅL

Att stödja filantropiska och kulturella strävanden. Av fondens ränteavkastning skall, efter avdrag av av Notariatavdelningens förvaltningskostnad, en femtedel (1/5) årligen läggas till kapitalet och av Notariatavdelningen placeras i inteckningari Stockholmsfastigheter inom 75 procent av belåningsvärdet. Av fonden skall, sedan Notariatavdelningens förvaltningskostnader guldits ävensom då den avsättning som ovan nämnts gjorts, den del av avkastningen, som därefter återstår disponeras på följande sätt: a.) Tjugo (20) procent av fonden utbetalas tilll Friherrliga Mörnerska Stiftelsen för husvilla, inom Linköpings Domkyrkoförsamling, dock att för den tid, varunder enligt vad nedan under b. sägs, Föreningen till understöd åt Pauvres Honteux i Linköping skall tillgodonjuta 50 procent, till nu ifrågavarande stiftelse skall utbetalas allenast femton (15) procent av avkastningen. Av sålunda bekomna medel må stiftelsen använda intill en tredjedel (1/3) såsom bidrag till underhåll av stiftelsens byggnader eller förbättring av pensionärernas villkor. Återstoden skall användas till understöd åt särdeles fattiga pensionärer, i första rummet sådana, som tillhöra klassen ”Pauvres Honteux” . b.) Fyrtio (40) procent av fondenutbetalas till Föreningen till understöd åt Pauvres Honteux i Linköping, som äger utdela medlen bland Pauvres Honteux, företrädesvis i Linköpings stad eller Östergötlands län. Under tiden t o m det år, under vilket det sista av Professor Hesselman ilivstiden sålunda meddelade förordnandet upphör att gälla, skall till föreningen utbetalas femtio (50) procent av ifrågavarande avkastning. c.) Tjugofem (25) procent utbetalas till Samfundet Linköpings Stiftelsebiblioteks vänner, att i första rummet användas till ett fortsatt utgivande av de i samfundets stadgar § 2 mom e. omförmälda ”Linköpings Biblioteks handlingar” samt till forskningar i stiftsbiblioteket och därnäst till främjande av samfundets övriga ändamål, men ej må medlen under några förhållanden användas till avlöning av funktionärer vid biblioteket. Skulle Samfundet Linköpings Stiftsbiblioteks vänner upphöra, skola ifrågavarande, samfundet eljest tillkommande avkastningsbelopp för samma ändamål och under enahanda villkor utbetalas till styrelsen för Stifts- och Landsbiblioteket i Linköping. d.) Femton (15) procent skola tillgodonjutas av Domkyrkostyrelsen i Linköping , dock att för den tid, varunder enligt vad ovan under b. sägs till Föreningen till understöd åtPauvres Honteux i Linköping skall utbetalas 50 procent, endast tio (10) procent av ifrågavarande avkastning skola tillgodonjutas av Domkyrkostyrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henrik och Helga Åbergs Linköpingsfond för stödjande av filantropiska och kulturella strävanden
Organisationsnummer:802008-9291
Adress:
  • SEB Stiftelser & Företag
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7637220
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS