ÄNDAMÅL

Stiftelsen årliga avkastning skall användas till att under det kalenderår, då avkastningen blivit tillgänglig för lyftning, såsom understöd utbetalas till sjuka eller behövande a) befattningshavare i Svenska Handelsbanken, som varit i Handelsbankenstjänst i minst tre år, b) personer, som före den 18 juni 1955 avgått ur Inteckningsbanken Aktiebolag, nedan kallad Inteckningsbanken, tjänst med ålders- eller sjukpension och som före avgången varit anställda i Inteckningsbanken under minst 10 år, c) personer, som avgått ur Svenska Handelsbankens tjänst med ålders- eller sjukpension och som varit anställda i Handelsbanken och/eller Inteckningsbanken under minst tio år; såsom anställning i Inteckningsbanken skall dock vid tillämpning av denna bestämmelse endast anses sådan anställning, som belöper på tiden före den 18 juni 1955, samt d) änkor efter sådana under punkterna a)-c) ovan nämnda personer. Intill den 1 januari 1976 må dock bidrag ur stiftelsen endast utgå dels till de i denna paragraf under a)- c) avsedda personer, som före den 18 juni 1955 varit anställda i Inteckningsbankn, dels till änkor efter sådana personer. Från den 1 januari 1976 skall vid utdelning av bidrag företräde lämnas personer, som avses i nästföregående stycke.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henrik o Anna Palmes Minne
Organisationsnummer:802008-6511
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS