ÄNDAMÅL

[..] att underlätta studietiden för obemedlade yngre svenskar, som önska utbilda sig till tonkonstnärer, och som med verkligt framstående musikaliska anlag förena flit och arbetsamhet [..] hvarav räntan torde användas till understöd af nitiske framstående och lofvande elever vid Konservatorium, efter de närmare bestämmelser som här nedan finnas angifna [..]. 2.o) Afkastningen användes för ett år i sender till stipendium åt en eller två deraf förtjente manlige eller qvinnliga elever vid konservatorium, utan afseende å studieämne, – dock må äfven nödige mindre omkostnader för förvaltning eller tillsättning af stipendium bestridas af samma afkastning. 3:o) Ingen må komma i åtanka, som ej minst ett år varit elev i konservatorium, och derunder gjort sig förtjent af uppmuntran. 4:o) Finnes bland de elever som anses vara lika kompetenta att erhålla stipendium, någon som är född i Göteborg [..] må denne ega företräde för andra; äfven utländsk elev må, – derest ingen lika berättigad svensk finnes, – kunna komma i åtanka. 5:o) F.d. elev, som efter sin afgång från konservatorium företager utrikes studieresa, må äfven kunna erhålla stipendium. 6:o) Stipendium må kunna tilldelas samma person två, – men ej flera gånger.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henriette Nissen-Salomans stipendiefond
Organisationsnummer:802477-6950
Adress:
  • Kungliga Musikaliska akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-407 18 11
E-post:agneta.engblom@musakad.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS