ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning lägges alltid minst en femtedel till fondens kapital. Den övriga delen av årsavkastningen är disponibel för utdelning. Utdelningen kan ske antingen i form av stipendium eller som ett understöd. Om för något år stipendium eller understöd icke kommer att utdelas, lägges beloppet till fondens kapital. Stipendium som är avsett att underlätta stipendietagarens utbildning vid universitet, teknisk, militär eller annan utbildningsanstalt i Sverige eller i utlandet, vid vilken för inträde förutsättes realskoleexamen eller studentexamen eller kunskapsprov, som svara mot någon av dessa examina, vidare vid sjökrigsskolan, konstakademien, musikaliska akademien eller annan svensk eller utländsk utbildningsanstalt, jämförlig med någon av dessa. Stipendium må endast i överensstämmelse härmed utdelas. Understöd må utdelas till person, som är i behov därav och som i enlighet med nedan kan komma i åtanke för dylikt. Det möter inget hinder, att stipendium eller understöd tillerkänns samma person, som ev. erhåller stipendium från Greve H. S. Mörners och hans makas stipendiefond. Berättigade att erhålla stipendium eller understöd från fonden äro manliga och kvinnliga medlemmar av grevliga ätten Mörner af Morlanda N:r 60, vilka å manliga linjen härstamma från Greve Hampus Stellan Mörner och Maria Mathilda Mörner född Strokirk. Kvinnliga medlemmar av ätten, vilka å manliga linjen härstamma enl. föregående punkt, äro även i de fall då de ingått äktenskap med person, som icke tillhör nämnda ätt, berättigade erhålla understöd. Dessutom kunna barn till i föregående stycke nämnda personer, även om de icke tillhöra Grevliga ätten Mörner, komma i åtanke för tilldelning av stipendium för studier enligt ovan. Om denna gren av grevliga ätten Mörner af Morlanda skulle utdö, övergår rätten att komma i åtanke för utdelning till andra ättlingar å manliga linjen efter Excellensen Adolf Göran Mörner och hans maka Catharina Ulrika Mörner, född Heijkenskjöld. Om nu nämnda gren av ätten Mörner utdött inträda övriga grenar av de grevliga, friherreliga och adliga ätterna Mörner i ovannämnda rättigheter med avseende på utdelning. Skulle alla dessa ätter utgå må utdelning ske till vilken adlig svensk ätt som helst, dock med företräde för dem, som äro besläktade med de Mörnerska ätterna. Vid val av emottagare av understöd från fonden fästes avseende vid ekonomiskt behov samt uppförande, samt vid utdelning av stipendium dessutom vid anlag och skicklighet. Understöd eller stipendium må icke utdelas till person, som Direktionen anser ovärdig erhålla sådant. Utsedd stipendiat, som sig väl skickar och på normalt sätt bedriver sina studier, bibehåller stipendiet under den tid stipendiaten uppehåller sig vid läroanstalt av ovannämnda slag och ett år därutöver. Understödstagare bibehåller understödet under en treårsperiod, varefter en omprövning sker. Något hinder möter icke att samma understödstagare succesivt utses för obegränsat antal treårsperioder, dock med rätt för Direktionen att om särskilda förhållanden därtill föranleda, såsom den sökandes höga ålder eller annat, bortgiva understödet för vederbörandes livstid. Den som visar sig ovärdig, kan genom beslut av Direktionen förklaras förlustig rätten till stipendiets eller understödets fortsatta åtnjutande. Det varje år utdelningsbara beloppet skall tills vidare utbetalas till min syster, Professorskan Stina Paasche, född Mörner, så länge hon lever, samt i den händelse hon faller ifrån före utgången av år 1960, till hennes två barn, Eva och Öysten, intill sistnämnda tidpunkt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Helmer och Annie Mörners fond
Organisationsnummer:102016-3885
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS