ÄNDAMÅL

I första hand skall avkastningen, som benämnes ”Släktfondsräntan”, årligen lika fördelas mellan min svägerska f.d. rikstelefonist Astrid Wallengren och min svägerska sjuksköterskan Heidi Wallengren. Vid enderas död skall den efterlevande intill sin död få uppbära hela avkastningen. I andra hand skall sedan de i § 2 omförmälda personerna avlidit, bemälda släkfondsränta uppbäras av min systerdotter fru Ingeborg Owers, född Stenberg, att användas till uppfostran och utbildning av hennes barn. Årliga beloppet av släktfondsräntan skall fördelas lika mellan dessa barn, och varje barns andel skall utgå till detsamma fyller 25 år eller dessförinnan ingår äktenskap. Sedan något barns rätt enligt det nyss sagda upphört, skall det barnets andel utan inskränkningar tillfalla Ingeborg Owers, så länge hon lever. Barnen tillkommande medel skola förvaltas på sätt om omyndigs egendom är stadgat och tillhandahållas de omyndigas moder genom den för dem varande överförmyndarens försorg samt för tid efter det något barn uppnått myndig ålder dess överförmyndare vid sist sagda tidpunkt. I tredje hand skall”släktfondsräntan” utgå som understöd till släktingar, som på grund av sjukdom, ålder, större ekonomiskt betryck eller andra ömmande omständigheter därav kunna vara i behov, och får personen ifråga ej fråntagas sitt understöd, såvida inte de släktingar, som ha att inkomma med förslag, ha fullt vägande skäl. Skulle intet hjälpbehov enligt ovannämnda paragrafer föreligga, kan ”släktfondsräntan” givas åt släktingar såsom uppfostringsbidrag eller stipendier, varigenom tillfälle beredas vederbörande att förvärva kunskaper och färdigheter, ägnade att underlätta deras självförsörjning. Skulle både min mans och min släkt dö ut, äger not.avd. utdela ”släktfondsräntan” som understöd åt ”Pauvres honteux” inom Vadensjö och Farhults socknar i Malmöhus län, efter förslag av kyrkoherden och kommunalnämndens ordförande i vederbörande socknar. ”Släktfondsräntan” får ej brukas till ändamålför vilka stad, kommun eller landsting anses skyldig svara. Ej heller får den pantsättas eller tagas i mät. Sker sådant skall ”släktfondsräntan” tillföras fonden, till dess not.avd. finner att sådant hinder ej föreligger.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hans och Anna Wallengrens släktfond
Organisationsnummer:846003-9392
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS