ÄNDAMÅL

Utgivande av stipendier för studier och forskning utanför Finlands gränser, och av Fondens medel få varken kapital eller inkomst överföras till Finland utan skola stå till Åbo Akademis förfogande i svensk eller annan ocke-finländsk valuta, med undantag endast för eventuellt inträffande nödvändighet att täcka stipendiats resekostnader, Berättigade att erhålla stipendier äro i främsta rummet sådana kandidater som ägna sig åt studier eller forskning inom området för Engelska språket och litteraturen; d.v.s. professorer eller f.d. professorer i Engelska vid Åbo Akademi, docenter eller f.d. docenter och andra lärare i samma ämne därstädes, vilka äga utpräglad begåvning för forskning eller för kortare tid äro i behov av levande kontakt med det talade språket och den engelska litteraturen, eller engelska eller andra engelsk-språkiga länders samhällsförhållanden, samt svensk-språkiga manliga studerande i engelska både på högre och lägre stadier under förutsättning att de visat fallenhet att äga sig åt studiet av Engelska språket och litteraturen och gjort detta till sitt huvudämne för att däri förvärva doktorsgrad, licentiatexamen, fil.mag. eller sådan examen som leder till kompetens som lärare i Engelska vid finländska läroverk. Först sedan Engelskans behov tillgodosetts kunna även andra forskare och studerande i humanistiska ämnen komma i åtnjutande av stipendier, varvid forskningsuppgiftens betydelse och angelägenhetsgrad skall vara avgörande för tilldelning av stipendier. Stipendierna skola utmätas så rikligt att stipendiaten icke behöver hysa några ekonomiska bekymmer under den tid forskningsuppgiften kräver eller studieresan varar. Behovet av större stipendier till begåvade forkare och elever skall i försa rummet tillgodoses och uppdelning i småsummor undvikas. För den händelse lämpliga kandidater icke anmäla sig må inkomsten av Fonden användas för inköp utom Finlands gränser av i första hand för studiet av engelska språket och engelsk litteratur behövlig litteratur,därnäst för andra humanistiska ämnen, och även för anskaffning av sådan appartur som icke står att uppbringa i Finland, dock att därvid iakttages ordningen Engelska, Humainora, naturvetenskaperna, och endast i undantagsfall teknologi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen H.W. Donners fond
Organisationsnummer:802405-6684
Adress:
  • SEB
  • Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7636810
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS