ÄNDAMÅL

Till stipendier för adeliga ynglingar, som vinlägga sig om vetenskaper och skön konst gifves för högst tre år, men om stipendiaten utom fäderneslandet vill utbilda sig i omförmälde afseenden, så må Direktionen, derest Stipendiaten visar ovanliga anlag, utsträcka stipendiet utöfver 3:ne år. Till understöd uppgående till högst ½ prisbasbelopp per år åt fattiga änkor och fröknar vilka av födseln tillhöra en på Riddarhuset före den 6 juni 1809 introducerad ätt. Företräde för dem vilkas såväl fader som moder är av sådan ätt och för änka om jämväl hennes framlidna make tillhört sådan ätt. Till Riddarhusets eget behof, samt andra af Riddarhus-Direktionen i och för dess verksamhet nädige ansedde utgifter, må Direktionen använda någon mer eller mindre del af avkastningen..

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gyllenbergska Fonden
Organisationsnummer:802001-2947
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS