ÄNDAMÅL

Av den behållna årsavkastningen av fonden skola 10 % årligen läggas till fondens kapital, varefter återstoden av den behållna årsavkastningen skall användas till årliga stipendier om vardera 13 000 kr med årlig uppräkning enligt levnadskostnadsindex/KPI, historiska tal, till elever å gymnasiestadiet vid Högre Realläroverket i Göteborg (Schillerska gymnasiet) eller till sådana från läroverket utexaminerade studenter, som fortsätta sina studier vid utbildningsanstalt av teoretisk eller praktisk art.Då testator genom stipendierna närmast avser att uppmuntra till studiet av modärna språk, särskilt franska språket, och att i sådant syfte underlätta möjligheterna till enskild vistelse i vederbörande språks hemland, skola stipendierna tilldelas sådana begåvade elever och studenter, som visat intresse för modärna språk, med företrädesrätt för dem, vilka intresserat sig för franska språket och genom vistelse i Frankrike önska förkovra sig i detta språk.I övrigt skall iakttagas, att stipendium utdelas endast till den, som visat begåvning och som av ekonomiska eller andra grunder därav anses vara i behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustav A Sundbergs Stipendiefond
Organisationsnummer:857500-5296
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:23 668 066 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS