ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att under femtio år, räknat från testators död, (avled 25 maj 1930) skall denna fonds avkastning, med undantag ej mindre av 1/5 av de årliga räntorna därå än även de å dessa femtedelar upplupna räntor, årligen utdelas till testators syskon eller syskons avkomlingar dels såsom understöd till dem, vilka på grund av ålderdom, sjukdom eller andra svårigheter, äro i behov av ekonomisk hjälp, dels ock för beredande av god uppfostran åt dem av det yngre släktet, som finnas däravvara i behov eller äro därav förtjänta. Av fondens räntor skola utgå till vissa angivna personer, så länge de leva, för dem i testamentet anslagna årliga summor, vilka efter samma personers död skola tillfalla fonden. Efter femtio års förlopp, räknat från testators död, skall hela fonden med tillagda femtedelar av de årliga räntorna och härå upplupna räntor tillfalla Malmö stad, som äger att använda avkastningen å de sålunda samlade medlen till främjande av naturvetenskaplig undervisning och forskning. Testator har i detta sammanhang i testamentet uttalat en önskan, att stadsfullmäktige i Malmö ville använda räntorna å fonden till inrättande av en lärostol i något naturvetenskapligt ämne vid en högre läroanstalt i Malmö företrädesvis en då därstädes till äventyrs bildad högskola. Om tillgångarna sådant medgiva bör även ett stipendium för forskningsresor i åberopat syfte utdelas. Lärostolen och stipendiet böra till åtskillnad från andra stiftelser, i denna väg bära testators namn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Th Olssons fond
Organisationsnummer:146004-4413
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS