ÄNDAMÅL

Till Priorinnan och Stifts-Fröknarna, årligen under deras lifstid skulle anslås, till den förra eller Priorinnan 300 riksdaler och till hvardera af de sednare, eller Stifts-Fröknarna, 125 riksdaler, med rättighet att, med Direktionens vetskap och bifall, välja sig anständiga hemvist; att Stiftshuset, som dymedelst blefve för inrättningen onyttigt och öfverflödigt, finge vid auktion försäljas till den mestbjudande i det stånd det befunnes; och att efter Priorinnans död pensionerna finge utstäckas till flera Fröknar och så långt som årliga räntan af fonden, hvilken alltid borde hållas oförryckt, det medgåfve, dock så, att efter dåvarande pensionärers afgång, som alltid oförändradt borde åtnjuta 125 riksdaler årligen, såsom i det närmaste svarande emot deras då vid inrättningen hafde förmåner, hvarje Fröken skulle tillkomma antingen en lika summa eller åtminstone 100 rikdaler årligen och att de mest behöfvande alltid blefve efter instiftarens afsigt dertill närmast berättigade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grevliga Schefferska Stiftningen
Organisationsnummer:802008-0035
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS