ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel skall användas enligt följande: a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möj- lighet att betala, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon samt e) till täckande av kostnader för konvalecentvård och rekreationsresor, som patient av eko- nomiskaskäl eljest inte har möjlighet att bekosta Stiftelsens medel får dock inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel från allmän försäkringskassa. Destinatärskretsen är patienter som vårdas i öppen eller sluten vård inom västra sjukvårds- distriktet. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till de ursprungliga donationsbestäm- melserna i den utsträckning som finns lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frisängsfonden VSF
Organisationsnummer:836200-8693
Adress:
  • Landstinget Blekinge
  • Blekingesjukhuset
  • 371 85 KARLSKRONA
Telefonnummer:0455-731000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:725 443 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS