ÄNDAMÅL

§ 2Stiftelsen har till ändamål att genom tillskapandet och förvaltandet av en fond åt nuvarande och kommande generationer bevara för friluftslivet värdefulla strand- och strövområden, öar och holmar i Västsverige ävensom för den västsvenska naturen och landskapsbilden i övrigt värdefulla eller karaktäristiska områden.§3Stiftelsen äger att med stiftelsens medel med ägandrätt förvärva sådana områden, som avses i 2 §, eller tillförsäkra sig nyttjanderätten därtill. Därest lagstiftningen möjliggör att genom servitutsavtal bevara i 2 § avsedda områden för åsyftat ändamål, kan Stiftelsen träffa sådana avtal och av fondens medel utgivna ersättning härför.Stiftelsen medel kan även användas på annat sätt för tillgodoseende av Stiftelsens ändamål såsom till bidrag för erhållande av markägarens medgivande till förklarande av område som naturreservat.Förvaltningen av med äganderätt eller nyttjanderätt disponerat område kan Stiftelsen överlämna till den kommun, inom vilket området är beläget eller till annan myndighet eller lämplig organisation.Stiftelsen kan åtaga sig förvaltningen och skötseln av naturreservat eller andra områden, som bedöms ha särskilt naturvärde eller vara av värde för friluftslivet. Vidare äger Stiftelsen åtaga sig förvaltnings- och administrationsuppdrag för tillgodoseende av naturvärden och friluftslivets behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för västsvenska fritidsområden
Organisationsnummer:857201-9076
Adress:
  • Seminariegatan 1 F
  • 413 13 Göteborg
Telefonnummer:031-402981
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:24 647 564 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS