ÄNDAMÅL

Kapitalet får af högskolan disponeras då vid högskolan finnes anställd ordinarie eller tillförordnad professor eller docent, fullt kompetent att meddela en vetenskaplig undervisning i kristallografi och mineralogi – oafsedt om en sådan undervisning för terminen meddelas eller ej. Skulle således styrelsen efter min afgång från professorsämbetet anse sig med hänsyn till petrografiens stora betydelse för vårt lands geologi böra besätta professuren i mineralogi och petrografi med en person, som ej af sakkunnige kan förklaras kompetent i kristallografi och mineralogi, blifver fondens kapital disponibel för ett docentstipendium i samma ämnen; finnes ingen kompetent docent, reserveras kapitalet;Sedan 20 år förflutit efter min död eller, i händelse fondens kapital då disponeras för fast anställd lärares aflöning, vid denne lärares afgång från ämbetet, skola högskolans professorer och docenter i de mineralogisk-petrografiska, fysiska och kemiska ämnesgrupperna sammanträda för att fatta beslut om, huruvida här gifna föreskrifter fortfarande för någon tidsperiod böra vara gällande, eller om fonden bör på annat sätt i vetenskapens och högskolans intresse användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för uppehållande av undervisningen i kristallografi och mineralogi
Organisationsnummer:802403-1711
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:797 271 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS