ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av fonden skall tillfalla gamla, sjuka, invalider och andra hjälpbehövande församlingsmedlemmar vilka är i behov av ekonomiskt understöd.Den ränteinkomst, som eventuellt något år icke behöver tagas i anspråk för sagda utdelning, tillföres fondens kapitalsumma.Avkastningen får även användas för ordnande av utflykter och samkväm för äldre eller handikappade i kyrkans regi samt anskaffande av anordning för att öka möjligheterna för äldre och handikappade att delta i gudstjänster och annan samvaro, såsom rullstolsramper, högtalaranläggningar, hörselslingor o d samt underhåll av dessa.Minst en tiondel av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet samt att kapitalet inte får användas för ändamål som skalltillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Alma Enarssons donationsfond
Organisationsnummer:835000-4316
Adress:
  • Pastorsexpeditionen Fridlevstad
  • Kyrkoallén 2
  • 373 36 Fridlevstad
Telefonnummer:0455-33 80 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:744 566 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS