ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att utge ekonomiskt bidrag för behövande barns omkostnader*föranledda av vård inom öppen och sluten vård och i enlighet med bestämmelserna för de sk frisängarna*för eftervård, som barnet själv eller barnets vårdnadshavare av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta*föranledda av barnets sjukvård på annan ort än folkbokföringsorten och som pga långvarig ledighet för vård av barn, arbetslöshet eller motsvarande ej kan bäras av vårdnadshavarna*för ortopediska eller andra personliga hjälpmedel vilka barnet pga olika fysiska handikapp bedöms vara i behov av dock ej glasögon. Bidrag kan enbart utgå till den del kostnadsansvaret för dessa inte åvilar på offentlig myndighet*för konvalescentvård och medicinskt motiverade rekreationsresor, som barnet själv eller barnets vårdnadshavare av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekostaStiftelsen har härutöver att så länge gravrätten nr G:130300V063002 inom Matteus kvarter 3, Norrköping tillhörig makarna Elin Johanna Kullman och Otta Andreas Kullman består utge årlig gravavgift härför inom ramen för den avkastning som beräknas belöpa på medel från Fonden Alfa Kullmans minne.Vid utdelning av bidrag skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i de ursprungliga sonationshandlingarna, vilka jämte beslut i permutationsärenden skall finnas samlade i en donationsbok.Bidrag får inte utges för ändamål till den del dessa täcks av medel från försäkringsgivare eller motsvarande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för medicinsk vård av barn
Organisationsnummer:822003-6787
Adress:
  • Region Östergötland
  • 581 91 Linköping
Telefonnummer:010-1030000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:354 116 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS