ÄNDAMÅL

Sedan den under Riddarhusdirektionens förvaltning ställda delen av släktfonden uppnått ett belopp av 10 000 kronor skall den behållna årliga avkastningen därav genom Riddarhusdirektionens försorg i januari månad påföljande år utbetalas till släktföreningens styrelse, som har att besluta om medlen skola användas för något föreningens ändamål eller ytterligare fonderas. De medel, som enligt styrelsens beslut sålunda icke skola ytterligare fonderas, böra i första hand användas till undervisnings- och uppfostringsstipendier till yngre medlemmar av ätten, vilkas föräldrar äro eller hava varit medlemmar av föreningen och som äro i behov därav. I den mån medel därutöver finnas disponibla kan styrelsen besluta att använda desamma till understöd åt äldre medlemmar av föreningen eller till annat för släkten gagneligt ändamål. Släktmötet äger rätt att besluta att lämna understöd till sådan medlem av ätten, som ej tillhör föreningen. Därest Fleetwoodska ätten skulle helt utslockna, skall fondens medel tillfalla Svenska Riddarhuset att efter dess direktions beprövande användas till undervisningsstipendier och understöd åt medlemmar av å Riddarhuset introducerade ätter, med företrädesrätt för dem, som styrka sig härstamma från medlem av Fleetwoodska ätten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fleetwoodska släktfonden
Organisationsnummer:802424-4835
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS