ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja och understödja vetenskaplig forskning, företrädesvis inom verkstads- och gjuteritekniken även som inom metallurgin. Stiftelsen har tillika till ändamål att främja och understödja utbildning av ungdomar, särskilt inom verkstads-, gjuteri- och metallurgiområdena. Stiftelsens kapital och dess avkastning, dock minst 90 % av avkastningen skall utdelas som studie- eller resestipendier till vetenskapsmän som ägnar sig åt forskning och utvecklingsarbete med företräde för sådana som inom den ingenjörsvetenskapliga forskningen ägnar sig åt forskning inom verkstads- och gjuteriteknikens områden eller åt forskning inom metallurgin, eller på annat sätt användas för stödjande av sådan forskning eller sådant utvecklingsarbete. Stipendier kan av stiftelsen också lämnas till ungdom för utbildningsändamål, varvid visst företräde bör lämnas ungdom, som avses att utbilda sig inom de verksamhetsområden, som i föregående stycke angivits. Bidrag skall även, om så finnes lämpligt, kunna lämnas bl.a. till institutioner eller organisationer som verkar främjande av samma ändamål i stort som här ifrågavarande stiftelse. Om stiftelsens styrelse något år icke skulle finna någon värdig stipendiat, äger styrelsen rätt att använda den fonderade avkastningen jämte räntor till utdelning under senare år. Stiftelsens styrelse skall före avgörandet om avkastningens användande kontakta lämpliga institutioner, organisationer eller enskilda forskare på området för inhämtande av förslag härtill eller eljest införskaffa erforderligt underlag för sitt bedömande av saken. Så länge fabrikör K.Å. Johnson lever skall styrelsen fästa speciellt avseende vid hans inom ramen för det angivna ändamålet uttalade önskemål om avkastningens disponerande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fabrikören Åke Johnsons Stipendiefond
Organisationsnummer:875000-9519
Adress:
  • Johnson Metall AB
  • Box 1513
  • 701 15 ÖREBRO
Telefonnummer:019-17 51 00
E-post:pernilla.jamtvall@johnson-metall.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:208 668 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS