ÄNDAMÅL

§ 1. Delaktig i fondens avkastning kan endast i Sverige bosatt svensk undersåte bliva. § 2. Sedan förvaltnings- och eventuellt andra omkostnader bestritts, skall 1/10-del av återstoden av årsavkastningen /hela nettoavkastningen/ läggas till kapitalet. § 3. Företräde till erhållande av återstående 9/10-delar av årsavkastningen /disponibla årsavkastningen/ äger var och en av mina efterkommande av äkta börd i rätt nedstigande led de år han eller hon uppnår 25 och 50 års ålder. Skulle två eller flera enligt denna beräkningsgrund till avkastningen berättigade finnas, skola de äga företräde framför varandra enligt följande exempel. En person A. är född den 5 augusti 1925, en annan B. den 16 mars 1950, entredje C. den 22 oktober 1950 och en fjärde D. 19 april 1951. De tre förstnämnda skulle således vara berättigade till avkastningen år 1975 och den sistnämnde år 1976. I ett sådant fall erhåller B. avkastningen år 1975, C. 1976, A. 1977 och D. 1978. D.v.s. den som uppnår 25 års ålder har företräde framför den, som uppnår 50 års ålder, och den som ett tidigare år har blivit berättigad till avkastningen har alltid företräde framför dem, som under följande år uupnå 25 eller 50 års ålder. Det belopp, som på detta sätt utbetalas, får ej överstiga kassörens i mynt- och justeringsverket eller med honom jämställd statstjänstemans löneförmåner under ett år. § 4. Finnes icke någon enligt § 3 till utdelningen berättigad person, äger Direktionen fördela den disponibla årsavkastningen mellan behövande avkomlingar av äkta börd i rätt nedstigande led, räknat från jägmästaren C.E.E. Löwenhielm, född 1846, och hans hustru Carolina Löwenhielm, född Berg eller sådan avkomlings änka. Berättigad till understöd enligt denna § äro: Föräldrar med barn i skolåldern /intill fyllda 25 år, sjuka och arbetsoförmögna samt änkor och ålderstigna, allt under förutsättning, att verkligt behov föreligger. § 5. Finnes icke till avkastningen berättigade varken enligt § 3 eller § 4, eller uppstår överskott å avkastningen, sedan dessa erhållit sin andel, skola de sålunda disponibla medlen tilldelas en eller flera änkor efter svenska adelsmän med oförsörjda barn såsom bidrag till barnens uppfostran intill dess barnen uppnått 20 års ålder, oberoende av om änkorna själva äro av adlig börd eller ej.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ernst och Gunhild Löwenhielms fond
Organisationsnummer:102016-0758
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS