ÄNDAMÅL

Räntan samlas under fem på hvarandra följande år, hvarefter Stadsfullmäktige besluta om den sålunda samlade räntans användande för något för staden Carlstad gagneligt och behjertansvärdt ändamål, som icke genom kommunalmedlemmarnas beskattning lämpligen kan tillgodoses. Sedan räntan för en femårsperiod blifvit använd, samlas räntan under ytterligare fem /5/ år och så vidare för att användas på sätt jag föreskrivit; egande Herrar Stadsfullmäktige, om de så finna lämpligt, att bespara ränta för flera femårsperioder för något större behjertansvärdt ändamål, hvarvid dock iakttages, att beslut skola vid hvarje femårsperiods slut fattas om det ändamål, hvarför medlen afsättas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eneströmska fonden
Organisationsnummer:873200-0297
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:594 102 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS