ÄNDAMÅL

Alla i rätt nedstigande led från stiftarinnan härstammande äro intressenter i stiftelsen; men till utrikes ort flyttad intressents afkomlingar äro det endast, om de äro svenska undersåtar och i Sverige bosatte. Dessa villkor gälla äfven, i afseende på understöd åt enka eller enkling efter intressent. Intressent är jämväl intressents adoptivbarn och dettas afkomlingar. Stiftelsens ändamål är att i mån af fondens afkastning lemna understöd och lindra nöd. Understöd åt intressenter lemnas: 1:o Om de genom ålderdom, sjuklighet eller anna orsak äro oförmögna att sig tarfligen försörja; 2:o Om barn ej på annat sätt kunna erhålla föda, kläder och uppfostran med lämplig undervisning; 3:o Om de för helsans återvinnande behöfva besöka helsoinrättning eller anlita läkare, men af fattigdom hindras derifrån. Enkling eller Enka efter intressent kan vid verkligt behof erhålla lämpligt understöd. Stiftarinnans och hennes mans å Stockholms norra begrafningsplats belägna familjegraf, N:o 118, underhålles på fondens bekostnad. I händelse fondens tillgångar framledes så betydligt ökas, att de, med noggrant iakttagande af hvad där ofvan blifvit bestämdt, kunna lemna understöd åt behöfvande främmande personer, så öfverensstämmer det med Stiftarinnans önskan, att hennes efterkommande må sådant understöd bevilja.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Enblomska hjelpfonden
Organisationsnummer:802000-7616
Adress:
  • Box 7709
  • 103 95  Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS