ÄNDAMÅL

Fonden är bildad till förmån för obemedlade ogifta döttrar efter aflidne embetsmän, officerare och högre tjenstemän i Göteborg, äfven sådana som aflönats af Göteborgs stad, i syfte att bereda dessa tillfälle att, i händelse de får svårare sjukdomsfall eller operationers undergående måste intagas å sjukhus, der erhålla s.k. halvenskilt rum, samt att användas till understöd åt dem under konvalesenttiden eller till begrafningshjelp.Alternativt i andra hand till obemedlade döttrar till fäder som är eller har varit yrkesverksamma i Göteborg, i händelse de för svårare sjukdomsfall eller operationers undergående måste intagas i sjukhus, att användas till understöd åt dem under konvalescenttiden eller till begrafningshjelp. Äfven sådana sjuka,som vistas å annat ställe inom landet än Göteborg, må, derest de eljest uppfylla ofvannämnda vilkor, vara berättigade till understöd från fonden.Endast räntan av fonden får användas för ovan angivna ändamål, och skall tillkännagivande om tillgängliga understöd från fonden i början av varje år genom magistraten i Göteborg försorg införas i någon av Göteborgs och Stockholms mest spridda tidningar med uppgift om villkoren för understöds erhållande m m. I mån av inkomna ansökningar och de sökandes behov samt förefintliga medel bestämmer magistraten därefter understödens storlek och antal. Även sådana sjuka, som vistas å annat ställe inom landet än Göteborg må, därest de eljest uppfylla ovannämnda villkor, vara berättigade till understöd från fonden, så att de å närmaste sjukhus eller där de så önska må komma i åtnjutande av den förmån, detta testamente avser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Edith Fransons sjukkassa
Organisationsnummer:857500-0883
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS