ÄNDAMÅL

Sedan förvlatningskostnader, skatter och andra omkostnader guldits, skall en femtedel (1/5) af återstående inkomsten årligen läggas till kapitalet. Då fonden vuxit till femtiotusen kronor, skall endast en tiondel (1/10) på enhanda sätt tillföras kapitalet. Fondens årliga afkastning, sedan här ofvan säges iakttagits, skall såsom stipendium uppbäras av donators son Carl Axel Gerard samt efter honom i lagligt äkenskap född äldste son o.s.v. i rakt nedstigande led. Den, som uppbär sådant stipendium, kallas räntetagare. Efterlämnar räntetagare ej någon manlig bröstarfvinge, men ogifta döttrar, gäller för dem hvad för söner är stadgadt dock med den inskränkning, att all rätt till ränta upphör fr.o.m. utgången af det år, under hvilket de ingå äktenskap. Deras efterkommande äro ej berättigade till ränta. Änka efter räntetagare äger rätt att uppbära den ränta, som skulle tillkommit mannen, om han lefvat, men denna hennes rätt upphör, därest hon ingår nytt äktenskap. Sedan icke vidare någon till räntan berättigad finnes, skall, sedan räntan för ett år tillförts kapitalet, densamma fördelas lika på De Geerska fonderna N:r 2,3 och 4, att, i enlighet med för dem beträffande räntan gällande bestämmelser, användas. Då icke vidare någon finns, som enligt föregående bestämmelser är till räntan berättigad, hvilket inträffar, då alla räntorna från De Geerska fonderna N:r 1,2,3 och 4 blifva samlade på en hand, och den siste räntetagareen aflidit, skall hela den sammanlagda ränteafkastningen av Riddarhusdirektionen, på sätt nedan säges, disponeras. Årsräntan skall därefter uppdelas i poster om minst ettusen kornor, att utgå såsom understöd åt behöfvande, samt såsom uppfostringsbidrag, ekiperingsbidrag, resestipendier m.m. hvarigenom tillfälle beredes att förvärfva kunsakper och skicklighet inom olika områden. Sådan ekonomisk hjälp kallas släktfondsränta och kan endast tilldelas den, som är svensk medborgare. Berättigade till erhållande härav äro i lagligt äktenskap födda medlemmar af frherrliga ätten De Geer af Finspong N:r 312 och efter dem, adliga ätten De Geer, N:r 291. Beträffande kvinnliga medlemmar gäller för dem, hvad är bestämdt angående döttrar till räntetagare. Skulle någon af sagda släkter icke mera finnas, äger Riddarhusdirektionen att, i enlighet med ofvan gifna bestämmelser, utdela släktfondsräntorna till medlemmar af å Riddarhuset före år 1809 introducerad friherrliga ätter. Till en sådan ränta äger medlem av friherrlig ätten Cederström N:r 211, som är ättlig af Kommendören Friherre Fredrik thure Cederström och hans maka född friherrinna Sparre, företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen De Geerska fonden nr 2
Organisationsnummer:102016-0089
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:87233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS