ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att på grund av 1948 års avtal mellan Statens Bränslekommission, å ena, samt Svenska Cellulosaföreningen resp. Svenska Trämasseföreningen, å andra sidan, ävensom 1950 års avtal mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena, samt Svenska Cellulosaföreningen, Svenska Trämasseföreningen, Svenska Trävaruexportföreningen och Svenska Pappersbruksföreningen, å andra sidan, förvalta enligt avtalens bestämmelser till stiftelsen inbetalade avgifter samt att disponera sålunda influtna medel efter nedan angivna grunder.Anslag av stiftelsens medel skola beviljas till åtgärder till gagn för det enskilda skogsbruket (bolagsskogar och övriga enskilda skogar) inom länet,varvid så långt möjligt bör tillses, att en spridning av anslagen sker, så att olika trakter inom länet komma i åtnjutande av medlen i möjligaste mån i förhållande till den nyttiggjorda avkastningen av skogarna. I den mån medlen ej används för ändamål, som äro till gemensamt gagn för båda berörda kategorier (bolagsskogar och andra enskilda skogar) skall iakttagas, att fördelning sker så, att de för vardera kategorin disponerade beloppen i stort sett stå i proportion till den totala produktionen av massaved och sågtimmer inom vardera kategorin. Bland åtgärder, som kunna komma ifråga för anslag ur fonden, må nämnas vägbyggnader, skogsodling, skogsträdsförädling, dikning m.m. Anslag skola däremot icke beviljas till sådana ändamål, för vilka statliga eller kommunala anslag böra utgå, men välför komplettering av dylika anslag för sådana åtgärder, som anses vara särskilt önskvärda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dalarnas läns konjunkturutjämningsfond för det enskilda skogsbruket
Organisationsnummer:883200-9479
Adress:
  • Skogsstyrelsen, att. Olle Tranberg
  • Hantverkargatan 13
  • 781 71 BORLÄNGE
Telefonnummer:0243-25 40 52
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 122 800 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS