ÄNDAMÅL

Förmedelst desse tiders öflige Intrese a 4œ pro centum til större säkerhet hafver insatt och deponerat, annan händelse och nödvändighet, til Kyrkans och det nybyggda Chorets tarfvor och vidmagthållande åhrligen at employera och använda; Altderföre och på det at denna min ringa och välmente skiänk och donation icke uti någon del måtte rubbas, utan städse vid magt hållas, ty är till Hans Kongl. Mayestät, vår Allernådigaste Konung, så väl som til andra Höga Ministrer och Befallningsmän, min underdånigste bön och begiäran, at hålla en nådig hand häröfver, at ingen må fördrista sig detta i någon måtto at förhindra; Enkannerligen varder af det Högärevördige Consistorio i Strengnaes tjänligen begiärt, at hafva noga inseende, och hålla hand deröfver, at detta åhrliga Intresse icke må till något annat användas, än til Kyrkians och dess Chors vidmagthållande och reparationer, varandes vederbörande skyldige derföre riktig redo ochh räkning at giöra.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dahlbergska gravkassan
Organisationsnummer:802481-5170
Adress:
  • Allévägen 1
  • 155 32 Nykvarn
Telefonnummer:08-55490920
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS