ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas dels för patienter som är eller varit intagna på vårdinrättningar lydande under styrelsen för Kristianstads sjukvårdsdistrikt eller för tuberkulos- eller lungsjuka patienter som varit intagna på Brobysjukhusets TBC-avdelning, dels ock för tuberkulossjuka patienter bosatta inom landstingskommunen, som är eller varit intagna på vårdinrättning utom länet. Därvid skall följande gälla: Avkastningen får, i den mån den inte kommer till användning för beredande av ersättning för vård på allmän sal, enskilt eller halvenskilt rum, användas 1) Såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad. 2) Till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta. 3) Till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel. 4) Till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon. 5) Till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta. 6) För fritids- eller förströelseändamål för patienter som är intagna på berörda vårdinrättningar. Avkastningen må dock inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Centralsjukhusets i Kristianstad frisängsfond
Organisationsnummer:838201-1735
Adress:
  • Region Skåne, Regionstyrelsen
  • 291 89 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS