ÄNDAMÅL

Fonden skall förvaltas av Riddarhusdirektionen, och skall av fondens årliga avkastning – efter avdrag av vederbörligt förvaltningskostnadsbidrag – en femtedel läggas till kapitalet, och återstoden av direktionen utdelas i form av ett stipendium eller två lika stipendier. Avsikten med dessa stipendier är, att de skola vara en hjälp vid bedrivandet av studier i vidsträcktaste bemärkelse, en hjälp för de ungas utbildning. Berättigad till erhållande av sådant stipendium är en var medlem av släkten Cederschiöld, manlig ellerkvinnlig, som härstammar från min fader, Generaldirektören Staffan Cederschiöld, och är i en ålder av 10-30 år. Adoptivbarn är icke berättigat till dylikt stipendium. Någon annan begränsning i fråga om den tid, under vilken stipendium kan innehavas än den, som ligger i förestående åldersbestämmelse, skall icke meddelas. Stipendium skall av direktionen utdelas årligen, och skall vid utdelandet av stipendium i första rummet hänsyn tagas till det förefintliga behovet. Skulle inom nu ifrågavarande gren av Cederschiöldska släkten någon stipendieberättigad icke finnas, skall fondens hela avkastning läggas till kapitalet.Skulle släktgrenen ifråga utdö, skall fonden övergå till en allmän stipendiefond, ur vilken stipendierskola utdelas till medlemmar av släkter, introducerade å Riddarhuset.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Cederschiöldska Stipendiefonden
Organisationsnummer:802000-5347
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS