ÄNDAMÅL

(§ 2) Stiftelsens ändamål är att i fall av behov till svenska medlemmar av Smålands nation i Upsala, som studera vid Upsala Universitet, lämna studie- eller forskningsstipendier enligt de närmare bestämmelser, som nedan angivas.(§ 3) Stiftelsens kapital får inte förbrukas. Av årsavkastningen, efter avdrag för förvaltningskostnader och dylikt, skall årligen viss del läggas till kapitalet. Denna del bör utgöra minst 1/5 av nettoavkastningen men må, om behovet av stipendier prövas vara trängande, nedsättas till 1/10 av avkastningen. Återstoden får användas för det i § 2 angivna ändamålet. Styrelsen bestämmer, huruvida för stipendier disponibelt belopp, som ett år icke utanordnats, skall läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning ett senare år. (§10)(1 mom.) Stipendium kan tilldelas i § 2 härovan omförmäld studerande, som med hänsyn till framsteg i studier och andra omständigheter må anses därav förtjänt, med företräde för sökande som är född i Kronobergs län. (2 mom.) För stipendier tillgängliga belopp uppdelas sålunda:a/ tvenne stipendier å vartdera 12 000 kronor utgå såsom forskningsstipendier till dem, som visat prov på framstående begåvning och för vetenskapligt arbete äro beroende av stipendieunderstöd;b/ återstoden utdelas i ett antal stipendier vilka böra vara av storleksordningen 3 000 kronor, och vid vilkas bortgivande den utdelande myndigheten har att mot varandra pröva vederbörande sökandes studieresultat och behov samt andra förhållanden, som inverka på bedömandet av den nytta stipendiet medför. (5 mom.) Stipendium enligt 2 mom. a/ bör uppbäras i högst tre år, dock högst ett år efter det stipendiat avlagt högsta lärdomsgraden inom den fakultet han tillhörde, då han första gången uppbar stipendiet. Prolongation med ett år i sänder kan emellertid – därest synnerliga skäl föreligga – beviljas i ytterligare två år, dock först sedan stipendiet ledigförklarats till ny ansökan. Om särskilda omständigheter därtill föranleda, må den utdelande myndigheten avkorta stipendietiden.(6 mom.) Den som i sammanlagt tre år uppburit stipendier, varom förmäles i 2 mom. b/, är ej berättigad att längre innehava stipendium inom denna grupp. (7 mom.) Det organ som utdelar ovannämnda stipendier är berättigat att i särskilda fall, där så anses påkallat, medgiva att utdelat stipendium får användas som resestipendium. Det utdelande organet må i undantagsfall besluta att två stipendier skola sammanslås till ett; och är ock berättigat att vid tilldelning av stipendier beakta den olika tillgången på stipendier för olika studiegrupper.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Gustaf och Carl Cervins stipendiefond
Organisationsnummer:802477-6042
Adress:
  • Smålands nation i Uppsala
  • Sankt Larsgatan 5
  • 753 11 UPPSALA
Telefonnummer:018-131854
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS