ÄNDAMÅL

att förvalta på grund av 1948 års avtal mellan statens bränslekommission, å ena, samt svenska cellulosaföreningen resp. svenska trämasseföreningen, å andra sidan, ävensom 1950 års avtal mellan statens handels- och industrikommission, å ena, samt svenska cellulosaföreningen, svenska trämasseföreningen, svenska trävaruexportföreningen resp. svenska pappersbruksföreningen, å andra sidan, till stiftelsen inflytande medel samt att disponera dessa efter nedanstående angivna grunder. Anslag av stiftelsens medel skola beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda vid företaget ävensom dem, som äro sysselsatta med flottning eller i skogsbruket inom företagets virkesfångstområde. Sådana sociala ändamål som avses i första stycket äro ex.vis lämnande av understöd åt sjuka och behövande, beredande av yrkesutbildning eller studiestipendier, anskaffande av semesterhem el. beredande av semestervistelse, uppförande av lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet vid företaget el. i skogsbygden samt lämnande av understöd till förbättrande av levnads- och bostadsförhållanden, särskilt inom mera avlägsna skogsbygder. Uteslutna äro ändamål som kunna skada företaget i dess egenskap av arbetsgivare, dels ock ändamål, vilkas tillgodoseende kunna sägas tillhöra företagets normala verksamhet på ifrågavarande område el. eljest böra i vanlig ordning ombesörjas av företaget. Icke heller skola anslag beviljas till sådana ändamål, för vilka statliga el. kommunala anslag böra utgå, men väl komplettering av dylika anslag för sådana åtgärder, som anses särskilt önskvärda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bergvik och Ala AB:s Sociala fond
Organisationsnummer:886000-3717
Adress:
  • Box 21
  • 826 12 SANDARNE
Telefonnummer:076-225 54 38
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 737 603 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS