ÄNDAMÅL

Avkastningen skall delas i två lika stora andelar. Av dessa andelar skall drätselkammaren använda den ena till utbetalande av hyresbidrag åt behövande hyresgäster antingen i något inom staden befintligt, av Stiftelsen Pensionärshemmet, Borås, eller av annan förvaltat pensionärshem, eller ock i bostäder, som av statliga eller kommunala myndigheter godkänts för pensionärer. Hyresbidrag må även kunna utbetalas åt behövande personer, som skulle kunna få hyra bostäder av ovan angivna slag, därest tillgången på dylika medgåve detta. Förslag till fördelning av andelen skall uppgöras av Stiftelsen Pensionärshemmet. Den andra andelen skall drätselkammaren använda till utbetalande av understöd åt behövande medlemmar av Borås Arbetarekommun, vilka gjort sig förtjänta därav genom ett oegennyttigt och gagnande arbete i arbetarekommunens intresse eller i det allmännas tjänst. Understöd av denna andel skall likaledes kunna utbetalas till behövande efterlevande (maka eller barn) efter kommunmedlem, som nyss angivits. Förslag till fördelning av andelen skall uppgöras av arbetarekommunens styrelse. Till medlem av styrelsen må dock understöd ej lämnas utan att förslag härom godkänts å sammanträde med arbetarekommunen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Asra och Edvard Björnssons donationsfond
Organisationsnummer:864502-1786
Adress:
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 BORÅS
Telefonnummer:033-357000
E-post:carina.andell@boras.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS