ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till fem särskilda stipendier för studerande vid Uppsala Universitet samt fem särskilda stipendier för studerande vid Norrköpings Högre Elementar-Läroverk (numera de Geersgymnasiet), att det beräknade värdet av 25 tunnor råg och 25 tunnor korn årligen får överlämnas till Norrköpings kommunstyrelse att användas för Norrköpings kommuns samfond för lärares förkovran, att tio tunnor säd utbetalas [till nödige skrifmaterialier och premie-böcker åt Barnen vid Östra Eneby Socken Folkskola och åt samma sockens nattvardsbarn, äfven som till en och annan nyttig bok för Socken-bibliotheket derstädes]. Återstoden av avkastningen skall användas för att bereda och främja välartad och behövande ungdom tillhörande Norrköpings kommun den yrkesutbildning och personliga utveckling, som motsvarar dess gåvor och fallenhet och som icke åligger de legala barna- och ungdomsvårdsorganen att bekosta.Att bereda yrkesutbildning bör i regel ske med utnyttjande av redan befintliga offentliga och enskilda institutioner eller genom avtal med yrkesutövare. Särskilda utbildningskurser kunna dock vid behov anordnas om stiftelsens tillgångar det medgiva.Stiftelsen äger utöva tillsyn över att de unga, vilkas utbildning bekostas av stiftelsen, här nedan kallade stipendiaterna, utnyttjar erhållna stipendier och bidrag i enlighet med stiftelsens ändamål, för att befrämja deras fostran i kristen anda till goda karaktärer.I den mån stiftelsens tillgångar medger det må stiftelsen, när så befinnes ändamålsenligt, ekonomiskt stödja ungdomsföreningar eller klubbar i syfte att tillgodose såväl de ungas bildningsbehov och kroppsliga utveckling genom gymnastik och sport som befrämja deras karaktärsfostran.Det fullständiga ändamålet för stiftelsen återfinns i Anders Alreiks och Hanna Lovisa Alreiks testamente den 15 juni 1863 samt i Kammarkollegiets beslut 1979-10-12(dnr 24-975-79)och 2003-10-31(430-5440-03).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alreikska donationen
Organisationsnummer:825003-8760
Adress:
  • Gustavianska stiftelsen
  • Box 263
  • 601 04 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-157500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 262 604 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS