ÄNDAMÅL

Interesset för hela Capitalet a 6 proCent årligen sedan blifver användt till understöd i Sex år för en Stipendiarus af Östgötha Nation, som är född i Linköpings Stift, och vid Upsala Academie Studerar, och kommer en sådan Stipendiarus, at kallas Palmaerianus. […] 4:0 Enär Stipendium på et eller annat sätt blifvit ledigt, utses af Herr Inspector för Östgötha Nation, samt med Seniores, efter rösternas pluralite (så framt ej annorlunda åsämjas kan, och vid hvilken votering Inspector äger Tre röster), trenne Gudfruktige, sedige, flitige och qvicke ynglingar, särdeles de som fattige äro, hvilka på förslag uppföras, och Consistorio Academico föreställas, som täcktes efter föregången Examen, utnämna en af dem till det lediga Stipendium, och det äfven efter rösternas pluralite, hvar så behöfves, då Inspector Nationis Ostrogothicae alltid vid omröstningen äger Tre röster. 5:0 Skulle den, som då utnämnd blifvit inom de Sex Stipendii åren antingen aldeles öfvergifva Upsala Academie eller efter Tvänne års förlopp sig ej derstädes inställa, at ordenteligen, från uprop till uprop fortsätta sina Studier, under varande Lästerminer, träder straxt en annan i hans ställe. 6:0 Skulle någon af Palmaeriska Slägten finnas lika värdig och skickelig som en annan, äger han förmånsrätt till detta Stipendium. 7:0 Skulle en Stipendiarius Palmaerianus inom Stipendii åren på 1 eller högst 2 år komma att vistas på någon Condition utom Upsala, upbär han, under Conditions tiden, inga Stipendii medel, utan läggas de då till Capitalet; och föräntas på samma sätt. Kommer han inom Tu år åter, (han må hafva varit vid annan Academie, eller eljest där han nyttiga kunskaper hämtat), får han igen sitt Stipendium på de villkor, som 5:te Momentet innehåller, men aldeles intet må han andra gången skilja sig vid Academien under terminerne, det må vara på längre eller kortare tid, om han ock första gången ej varit 2 år borta, utan gånge i sådant fall Stipendium straxt till en annan. 8:0 Då Stipendiaten är vid Academien, måste han hos Inspector Nationis årligen stå examen, och visa redo huru han sin tid använder. Blifver han noterad för lättja eller odygdig lefnad miste Stipendium genast. 9:0 Capitalet blifver i evärdeliga tider orördt, och förhålles i öfrigit med dess förvaltning, som redan sagt är. 10:0 Skulle en Stipendiarius Palmaerianus under löpande Stipendii tid (NB. för at vinna större tilväxt i Vettenskaper af hvad ädelt slag som hälst) vilja eller få tillfälle at resa utomlands, ehvad det sker i sällskap med någon Discipel eller ej, på dess bekostnad eller intet, med eller utan reskamrat, så njuter han under resan Stipendium oafkortadt, så framt han icke under peregrinations-tiden vetterligen gör sig dertill ovärdig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:S. och C. Palmaers stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2953
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS