ÄNDAMÅL

§ 2 stiftelsens stadgar: Stiftelsen ska ha till sitt huvudsakliga ändamål 1) Att lämna anslag för studier och utbildning såväl inom som utom Sverige, samt därmed jämförligt till ungdom eller grupper ungdomar, som utbildar sig inom konstarterna teater, musik, sång, balett eller svensk folkdans. 2) Att lämna anslag för vård, behandling eller anskaffande av hjälpmedel avseende sjukt eller handikappat barn under femton år. 3) Att lämna anslag för fortsatt utbildning, kallat ”Åsagårdspriset” till ung scenisk aktör/aktris, en eller fler, som under det gångna året inom sitt yrke visat prov på stort kunnande. 4) Att lämna anslag till vetenskaplig forskning, med företräde för sådan forskning som förbättrar kunskaperna om hjärtats sjukdomar. 5) Att lämna anslag till behövande sjuk- eller ålderspensionerade Bifrostbröder tillhörande logen nr 5 Åsagård med maka/sambo samt till logen nr 5 Åsagård för kulturella evenemang. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att lämna anslag enligt § 2 i stiftelsens stadgar. Styrelsen äger fritt välja det eller de ändamål som styrelsen finner mest angelägna eller lämpliga, dock att styrelsen har att beakta följande. 1) Av årets utdelning bör högst femtio procent användas för anslag till ändamålet i enlighet med punkten 1 § 2 i stiftelsens stadgar. 2) Av årets utdelning bör högst femtio procent användas för anslag till ändamål i enlighet med punkten 2, § 2 i stiftelsens stadgar. 3) Av årets utdelning bör högst femtio procent användas för anslag till ändamål i enlighet med punkten 3 i § 2 i stiftelsens stadgar. 4) Av årets utdelning får högst tjugo procent användas för anslag till ändamål i enlighet med punkten 5 i § 2 i stiftelsens stadgar. 5) I den utsträckning stiftelsens avkastning ej används för andra ändamål äger styrelsen rätt att lämna anslag till ändamål i enlighet med punkten 4 i § 2 i stiftelsens stadgar. Ovanstående procentsatser skall utgöra riktlinjer för styrelsens arbete och samtidigt ge styrelsen en indikation på vilka ändamål och i vilken omfattning vi vill att årets avkastning användes. Beträffande anslag enligt punkt 3 i § 2 gäller vidare att mottagaren ej behöver vara en ungdom trots vad i stadgarna angivits. Skulle mottagaren vara en person som ej är ungdom i skattelagstiftningens mening får anslagen under punkt 3 och punkt 5 i § 2 tillsammans med vad som kapitaliseras, ej utgöra större belopp än det som skattemyndigheterna godkänner för att fortsatt medge stiftelsen skattefrihet för inkomst av kapital. När det gäller att lämna bidrag för främjande av olika konstarter är vår fasta vilja att styrelsen lämnar bidrag enbart till personer med svenskt medborgarskap för studier som främjar utveckling av svensk konst och kultur. När det gäller bidrag till ventenskaplig forskning skall medlen komma sådana ändamål tillgodo där det väsentliga arbetet utförs i Sverige. Storleken av anslag avgöres från fall till fall med hänsyn tagen till sökandens person och ändamålet för bidragen. Utdelning av anslag sker i enlighet med styrelsens direktiv. Utdelning får ej genomsnittligt ske med mer än som erfordras för att stiftelsen förblir skattefri för kapitalinkomster.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ruby och Lars Ullmans Åsagårdsstiftelse
Organisationsnummer:802015-3097
Adress:
  • Bifrostordens kansli
  • Gotlandsgatan 44
  • 116 65 Stockholm
Telefonnummer:08-640 21 23
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS