ÄNDAMÅL

Stiftelsens primära ändamål är att främja bevarandet och av en klassisk skärgårdsmiljö och skärgårdskultur i Roslagens skärgård. I andra hand skall stiftelsen förvalta och upplåta av stiftelsen innehavda fastigheter, ge understöd till resor och kostnader i samband med resor samt kunna lämna understöd för inköp av boende och for vård. Stiftelsens primära ändamål skall åstadkommas genom främjandet av närvaron och nyttjandet av allmogebåtar samt klassiska skärgårdsbåthus, andra klassiska skärgårdshus eller aktiviteter i Roslagens skärgårdsmiljö. De särskilda områden som stiftelsen vill stödja är förbättring av produktionsteknik avseende nybyggnation och bevarande av allmogebåtar, båthus och andra klassiska skärgårdshus samt nybyggande eller renovering av desamma samt nyttjande av desamma. Vidare skall stiftelsen stödja även andra ting som bevarar skärgården i Roslagen på ett klassiskt vis. Stiftelsen skall främja vetenskaplig forskning samt utvecklingsarbete primärt inom Roslagen avseende bevarandet och nyutveckling av alla former av klassiska allmogebåtar, båthus, skärgårdshus eller andra ting som bevarar skärgården i Roslagen på ett klassiskt vis. Inom ramen för ovan skall stiftelsen utdela bidrag samt stipendier till personer, universitet, skolor och inrättningar vilka bedriver forskning och utvecklingsarbete inom stiftelsens målområden. Stiftelsen skall kunna utdela bidrag samt stipendier även i de fall då vetenskaplig forskning ej bedrivs men där arbetet på ett förtjänstfullt sätt bidrar till forskning och utvecklingsarbete eller bibehåller Roslagen i klassisk stil inom stiftelsens målområden. Stiftelsen skall kunna ge stipendier, sponsringsbidrag och stöd till inköp av utrustning och material till företag och privatpersoner vars affärsidé eller agerande är positivt för nyutveckling av allmogebåtar, båthus, skärgårdshus eller andra ting som bevarar skärgården i Roslagen på ett klassiskt vis samt till intresseorganisationer som arbetar för dessa klassiska båttyper, båthus eller skärgårdshus bevarande. Ovan stipendie, bidrag eller stöd utges jämna år till den kandidat som enligt styrelsen bäst främjat ovan ändamål. Vid bestämmande av stipendiets, bidragets eller stödets storlek skall styrelsen med hänsyn till stiftelsens ekonomiska möjligheter fastställa en årlig summa om maximalt ett prisbasbelopp. Stiftelsen skall vidare utdela ett pris till den eller de som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till forsknings- och utvecklingsarbete inom ändamålets målområde. Stiftelsen skall eftersträva att det pris som skall utdelas kommer till allmänhetens kännedom och att detta utdelas ojämna år. Vid bestämmande av prisets storlek skall styrelsen med hänsyn till stiftelsens ekonomiska möjligheter fastställa en årlig prissumma om maximalt ett prisbasbelopp. De personer som kan komma ifråga för att erhålla ett pris är sådana personer som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till forskningen och utvecklingsarbetet inom stiftelsens målområde. Styrelsen har ingen skyldighet att utge pris om lämplig kandidat inte identifierats ett specifikt år. Stiftelsens andrahandsändamål skall åstadkommas genom att – förvalta, underhålla, fritt upplåta eller mot ersättning hyra ut de fastigheter som kan komma att innehas av Stiftelsen. Beslut om att fritt upplåta eller hyra ut fastigheter skall fattas av en enhällig styrelse, varvid styrelsen på förhand skall besluta om de särskilda villkor som ska gälla vid uthyrningen ifråga. – lämna understöd till resor och kostnader i samband med resor till de fastigheter som innehas av stiftelsen eller andra resor som har till syfte att främja resekulturen samt för fritidsaktiviteter och upplevelser som företas av de av stiftelsens destinatärer som nyttjar stiftelsens fastigheter. – lämna understöd, bidrag och lån avsedda specifikt för inköp av boende till destinatärer. – lämna understöd och bidrag för vård på privat såväl som allmänt sjukhus eller annan vårdinrättning samt tandläkarvård. Destinatärer utses genom enhälligt beslut av styrelsen. Ättlingar till Arne Backström skall dock alltid utgöra destinatärer avseende Stiftelsens andrahandsändamål. Rune Backström får dock ej utgöra stiftelsens destinatär

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Roslagsstiftelsen
Organisationsnummer:802480-2871
Adress:
  • Mazars Skatt KB, Att: Michael Asplund
  • Box 1317
  • 111 83 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Jenny Stenesjö
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS