ÄNDAMÅL

II:do. och ehuru väl jag för ingen dehl vill hafva minsta tvifvelsmål, att ju sådana personer blifva till åtniutandet här af admitterade, som af sig sielfva, och egna medel icke kunna hafva vid Academien sin födo och utkomst, samt äga loford af ett värckeligit oppförande uti ärbar lefnad samt håg, lust och böjelse till Academiska vetenskaper, vare af hvilcken facultet och disciplin det vara kan; icke dess mindre och som tvänne personer kunna här igenom blifva underhulpne til sina studiers fortsättiande, så är min tienst- och vänlige anmodan, det behagade mehr vählbemälte Consistorium, antingen til mit vahl, så länge Gud behagar förunna mig lifstiden eller efter min död till min kiäre Huusfruus determination, eller när Gud behagar kalla henne hädan, då till den äldstas vahl af min familie, föreslå nu i början, Fyra skickeliga och vählartade medellösa studerande Personer, af Östgiöta och Dalekarle nationerne, den förra i åtancka af min Födelse ort, och af det Landshöfdinge ämbete Hans Kongl. Maj:t mig öfver den sednare nationen i nåder behagat anförtro, så att en af hvarthera nationen denne ndonation altid till godo niuta: och på det, at flera oförmögne studenter af förenämnde Landskaper, må fägna sig här af, så III:tio Förordnas härmed, att ombyte af stipendiater, skall vid hvart Femte åhrs början skie, så att antingen någon öppning på hvarjehanda sätt infaller, eller Fyra åhr för någon äro expirerade, då bör till besättiande der af tvänne andra värdige personer utaf det Landskapet, hvaruti öpningen existerat, föreslås, och en antages på sätt som förbemält och stadgat är, och så framt att räntorne så tidigt kunna inflyta, och någon stipendiat hafva denne donation nödig till resor eller andra behof, så är jag väl nöjgd att han undfår hela Summan utan at vänta på förenämde Fyra års förlopp, men skulle någon af min familie emot all förmodan befinnas af kunbar oförmögenhet, att fortdrifva sina studier och eljest vara väl inclinerad, så fordrar det naturliga blodsbandet, att låta den samma framför någon annan till denne benefice taga förträde, och innehafva så länge han sig vid Academien uppehåller, studierne excolerar och sig till Danckwardtske Familiens heder väl och berömligen opförer. IV:to Har jag ock till det högtährade och vällåflige Consistorium Academicum det goda förtroende, att desse stipendiarii likmätigt jura academica, blifva med andra stipendiater tilhåldne, att uti Academien visa prof vid de brukelige tilfällen, af disputationer eller orationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:P von Danckwardts stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2052
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS