ÄNDAMÅL

Att inrätta och förvalta ett genom stiftelseintressenternas offervillighet och frivilliga medel i övrigt tillkommet församlingshem i Odensvi och att där tillhandahålla lokaler för kyrkligt, evangeliskt-lutherskt församlingsarbete, som avser att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga församlingslivet, för vilket ändamål stiftelsen har att jämväl i övrigt vidtaga lämpliga åtgärder. I överensstämmelse med sitt ändamål må församlingshemmet användas till anordningar som avse 1. Den kyrkliga barnavården, såsom barngudstjänster, sångstunder för barn, föräldramöten, lärarmöten: 2. Den kyrkliga ungdomsvården, såsom konfirmationsundervisning, konfirmand- och ungdomsmöten; 3. Den kyrkliga församlingsvården, såsom församlingsmöten, församlingsaftnar, kyrkliga föredrag, missionsmöten, föreläsningar, kurser och diskussioner, bibelsamtal, syföreningsmöten för diakoni och mission m.m. Församlingshemmet upplåtes icke för främmande ändamål, a. då lokalerna skola användas för kyrkligt ändamål; b. under högmässotid. Hemmet upplåtes icke heller för sådana ändamål, som kunna komma i strid med församlingshemmets syfte och rummets helgd. Lokalerna kunna således icke upplåtas för föredrag, möten och diskussioner, som avhandla eller åsyfta partipolitisk agitation, eller som ej överensstämma med vår kyrkas ordning eller bekännelse eller som kunna kränka religion, sedlighet eller lag och ordning. Styrelsen äger besluta om upplåtande av församlingshemmet. Styrelsens ordförande äger rätt till veto.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Odensvi Församlingshemsstiftelse
Organisationsnummer:878500-1457
Adress:
  • Andersson
  • Häggesta 1 Häggesta gård
  • 731 93 Köping
Telefonnummer:0221-60090
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS