ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet till dess den årliga avkastningen av kapitalet vuxit till ett belopp, som kan lända till verklig hjälp. Det tillkommer Nationen att bestämma när avkastningen får för stipendieändamål användas, vilket dock ej får ske tidigare än att – med iakttagande av nedan nämnd föreskrift om avsättning till kapitalet – av avkastningen kan lämnas ett stipendium å minst 500 kronor. Sedan det bestämts att den årliga avkastningen får för stipendieändamål användas, skall därav först tillföras kapitalet en femtedel. Företrädesrätt till erhållande av stipendium skall tillkomma studerande vid Upsala Universitet, som i rakt nedstigande led härstamma från min makes eller mina föräldrar och som äro i behov av studiehjälp. Därest sökande till stipendium med dylik företrädesrätt icke finnes, skall berättigad till stipendium vara behövande studerande tillhörande Smålands Nation i Upsala. Stipendium utgår för en tid av tre år med ett års eventuell prolongation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:O Lagercrantz stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-9033
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS