ÄNDAMÅL

Stiftelsens skall ha till huvudsakligt ändamål att – med utdelning ur fonden – bidraga till Hyby kyrkas yttre och inre prydande och förskönande, till kostnader för kyrkogården för dess vidmakthållande i vackert och värdigt skick samt till anskaffning av inventarier till kyrka och kyrkogård, dock endast inventarier av varaktig och god beskaffenhet. Fondförvaltning, medelsplacering och medelsfördelning skall – med ledning av nedanstående bestämmelser – ske enligt kyrkorådets beslut.

Följande riktlinjer för förvaltning och medelsanvändning skall följas: Det fonden tillkommande beloppet skall uppdelas i tio lika stora fonddelar, betecknande 1 – 10. Fonddel nr 1 och därå upplupen avkastning får förbrukas under den tioårsperiod, som löper från dagen för stiftarens frånfälle till årsdagen tio år därefter. Fonddel nr 2 och avkastningen därå får förbrukas under nästföljande tioårsperiod, som således utlöper på 20-årsdagen av stiftarens frånfälle. Fonddel nr 3 och avkastningen därå fårförbrukas under därnäst följande tioårsperiod etc. tills dess att fondens hela belopp uttömts, vilket sistnämnda således kan ske tidigast 90 år efter stiftarens frånfälle och senast på 100-årsdagen från samma begynnelsetid. Särskilt skall uppmärksammas att avkastningen på de olika fonddelarna hela tiden skall läggas till respektive fonddels kapitalbelopp ända tills dess hela fonddelen inklusive avkastning får förbrukas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nils Ottossons i Resåkra stiftelse
Organisationsnummer:802482-4602
Adress:
  • VärbygÃ¥rden
  • Värbyängen 200
  • 233 64 Bara
Telefonnummer:040-44 00 64
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS