ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att vidta åtgärder för att skydda, återställa och nyskapa värdefulla livsmiljöer för, ur naturvårdssynpunkt, skyddsvärda arter på de egna fastigheterna i Osaby och Kalvsvik i Växjö kommun, och därmed skapa bättre förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Allmänhetens möjligheter att uppleva områdets natur bör underlättas på ändamålsenligt sätt.  Stiftelsen får för uppfyllandet av sitt ändamål upplåta mark som ett led i främjandet av ändamålet.  Stiftelsen får förvärva fastigheter för att främja ändamålet.  Stiftelsen får endast avyttra fastigheter för att fullfölja syftet med ändamålet.  Jakt på fastigheterna får endast utövas för att uppfylla ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Naturskyddsföreningens naturvårdsstiftelse Osaby
Organisationsnummer:802600-9194
Adress:
  • Sven G Nilsson
  • Stockanäs 42
  • 343 71  Diö
Telefonnummer:070-5521614
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS