ÄNDAMÅL

[…] et kapital af Ett Tusende Riksdaler Banko Specie uttagas och aflämnas till Kongl. Academien i Upsala, för at där á Sex procent förräntas, hvilken årliga afgäld: Sextio R.dr B:ca Speice, En vid nämnda Acedemie, Skickelig Studerande Yngling af Westgöta nation, får som Stipendium årligen upbära. Min Brors Son, NILS MAGNUS SEGREL, äger första rättigheten til detta Stipendii åtnjutande så väl under Dess Studerande vid Trivial-Skolan och Gymnasium i Skara, som åtta år vid Upsala Academie, Efter Honom gifves det åt den närmaste af mina, vid sistnämnde Lärosäte Studerande Slägtingar, och om ingen där skulle finnas, till någon af min Hustrus, så vida de i Westgöta Nation blifvit intagne; är ej någon sådan til hands, tilldelas det år skickelige Studerande af det hedervärda Bondeståndets Söner; och om deraf ej finnes tilgång åt någon annan torftig studerande af det så kallade Ofrälse Ståndet; men mina Slägtingar, af hvad stånd, som hälst, behålla alltid dertil förmåns rätt, och om min min Brors Son NILS MAGNUS SEGREL skulle i tjenstvägen blifva engagerad vid Academien i Upsala, får han behålla mitt Stipendium, till han med lön på Stat försett varder. Af alla andra, får en hvar, under vistandet vid Akademien, blott i fyra år sig deraf begagna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:N Segrells stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-3126
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500, 018-4717544
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS