ÄNDAMÅL

[…] den årliga ränta, som laglig är och framdeles i Lag loflig blifver, hvarje helt år till en Stipendiat utdelas. §. 2. Den blifvande Stipendiaten bör vara en infödd, eller genom Lagliga författningar naturaliserad Östgöthe, som studerar vid Upsala Academie och af Landskapet derstädes är Ledamot. §. 3. Stipendiaten skall icke allenast vara behöfvande och välfrägdad, utan ock med en naturlig fallenhet förena vettgirighet. Och som alla vetenskaper åsyfta Samhällets nytta, så inskränkes ej Consistorii val, hvarken inom någon viss Facultet eller ålder, dock bör han på egen hand kunna gagna de Academiska Föreläsningarna: äfven som den, hvilken i någon Facultet erhållit promation, ej må antagas till Stipendiat. §. 4. Stipendium njutes vanligen i tre år. Skulle dock en särdeles skickelig och fattig yngling, som det i trenne år begagnat, kommer at lemna det just den termin eller det år han vore färdig, at aflägga något Academiskt Specimen eller att vinna Graden i någon Facultet: Äger Consistorium rätt att omständigheterna härvid pröfva, och tiden till Stipendii åtnjutande än på et år förlänga. Samma rätt äger Consistorium i den sällsamma händelsen, då en fattig yngling i allmänhet af sine Lärare är känd för et ämne af ovanligt hopp, Försedd med sin Facultets enstämmiga vitsord, bör han åtminstone hafva för sig två tredjedelar af Consistorio, innan han anses berättigad, at denna förmon begagna. §. 5. Stipendiaten bör i likhet med innehafvare af andra Stipendier, vistas vid Academien, närvara oppropen och undergå de vanliga Examina. Dock må Stipendiaten med Consistorii minne vistas utom Acedemien i följande händelser. 1:o Då någon, till vinnande af större framsteg i en Practisk vetenskap, såsom Läkarekonsten, Bergs-vetenskapen med dylika, behöfver besöka Lazarettet i Stockholm, eller vid Grufvorne och Bergverken söka den kunskap, som säkrast vinnes på stället. En sådan å nyttja dessa utvägar 1 högst 2 år, och derunder utbekomma hela Stipendii-summan, såsom vore han vid Academien närvarande, dock emot förbindelse, at för Consistorium Academicum förete Vederbördandes behöriga och nöjaktiga bevis, at han tiden till ändamålet rätteligen och med nytta användt. 2:o Då Stipendiaten för otillräcklig utkomst nödgas conditionera utom Academien; må honom sådant tillåtas på en termin högst 1 år. Men under denna tid njuter han icke Stipendii-summan, uan den skall för honom uppgömmas till des återkomst till Academien, då han med förökad hjelp och utkomst kan fullfölja sina studier. Och 3:o Skulle så åtbära, at Stipendiaten, antingen genom Condition eller annan händelse får tillfälle, at gagna någon utrikes Academie; må sådant tillåtas, och han årligen njuta Stipendium fullt ut: äfven som Consistorium, om Stipendiaten pröfvas skicklig, flitig och hopp om sig gifvande, äger rätt att öka Stipendii tiden med ett år. §. 6. Skulle Stipendiaten, emot förmodan genom lättja, vanart eller något borgerligt brott af större beskaffenhet och följ uppföra sig stridigt emot afsigten med detta Stipendii inrättning, äger Consistorium i förra fallen , efter föregången men fruktlös varning och i det sistnämde, genast at skilja Stipendiaten från åtnjutandet af denna förmon. Likaledes vare Stipendiaten derifrån skild, om han utan Consistorii minne och tillstånd vistas utom Academien, eller i frånvaron öfverskrider den tid, som i föregående §. föreskrifven är. §. 8. Detta Stipendium må i Consistorium ordenteligen sökas; men dock må Inspector Nationis hafva rätt, at, om han vill tillika anmäla någon torftig och skicklig, som, frånvarande från, men snart ankomlig till Academien, icke afvet eller kan nyttja tillfället, at vinna detta understöd. Finnas af den sökandeeller anmälde två eler tre, som all förena de i 3.§. fordrade egenskaper, hvilket Consistorium genom omröstning pröfvar, uppsättas de på Förslag: hvarefter lottning bestämmer Stipendiaten. Pröfvar Consistorii Pluralité, at blott en enda af de sökande och anmäldte innehar förberörde egenskaper och har något märkligt företräde för de öfrige, blifve han i ock med det samma utnämnd Stipendiat. §.9. Skulle någon av Stiftarens Slägtingar, det vill säga, afkomlingar af Kyrkohereden LARS LINDBLOM i Norra Vi i Linköprings Stift, äga de hos Stipendiaten erforderliga egenskaper, och till detta Stipendium sig anmäla, äger han företräde, utan afseende i hvad Landskap hn inskrefven är. Finnes 2:ne eller 3:ne Slägtingar af den i 8:e §. omförmäldta jämförlighet, skilje Lotten dem emellan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:N Lindbloms stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2656
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 75104 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS