ÄNDAMÅL

Stiftelsen har att fylla sin uppgift: 1:o Genom noggrann vård, uppehållande av utveckling af mitt G. Mittag-Lefflers matematiska bibliotek med allt hvad därtill hör af manuskript, bref, porträtt, slägtsamlingar, slägtminnen och annat. Biblioteket skall allt fortfarande förvaras i den stora stenvillan å vår egendom kvarteret N:r 16 Midgård, Djursholm, och får icke införlifvas i någon annan bibliotekssamling. Villan är uppförd och inredd som bibliotekslokal och innehåller därföre flere arbetsrum afsedda för att forskare i ostörd ro må kunna tillgodogöra sig bibliotekets samlingar. Den mindre betydande del af villan, som för närvarande är inredd till bostadslägenhet, skall efter vår död äfven den upplåtas för biblioteket. Bibliotekethålles tillgängligt för alla matamatiker, men för att förekomma missbruk först efter tillåtelse af styrelsens ordförande eller stiftelsens föreståndare. Böcker må icke från biblioteket utlånas utan endast inom bibliotekslokalerna begagnas. 2:o Genom stipendier för studier inom eller utom landet åt unga män eller kvinnor från förutnämnda fyra länder, hvilka befinnas hafva verklig begåfning för forskning och upptäckter inom den rena matamatiken. Vidare må sådana arbeten af författare från dessa fyra länder, hvilka anses hafva mer än vanlig betydelse, kunna utmärkas genom en medalj i guld af samma storlek och guldhalt som den mindre Nobeljetonen samt, så länge tillgång härtill finnes, genom en såvidt möjligt fullständig serie af Acta mathematica i gedigna band, å hvilka den utmärktes namn finnes angifvet. 3:o Genom utdelande af pris för verkliga upptäckter inom den rena matematiken. 4:o När stiftelsens årliga inkomster öfverskrida 1.000.000 kr, må utan föreståndare dessutom tillsättas andra aflönade tjänster med uppdrag att utöfva en rent vetenskaplig författare- och lärareverksamhet inom den rena matamatikens område.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mittag-Lefflerstiftelsen
Organisationsnummer:802408-0890
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 10405 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS